Promocje
Obroża Zachodzące słońce (30-40cm)
Obroża Zachodzące słońce (30-40cm)
36,00 zł 30,00 zł
szt.
Obroża Spotkanie w lesie (38-46cm)
Obroża Spotkanie w lesie (38-46cm)
38,00 zł 32,00 zł
szt.
Obroża Kocham... (35-44cm)
Obroża Kocham... (35-44cm)
38,00 zł 30,00 zł
szt.
Obroża Love you berry much (30-40cm)
Obroża Love you berry much (30-40cm)
36,00 zł 32,00 zł
szt.
Obroża Miętowy Aztek (34-38cm)
Obroża Miętowy Aztek (34-38cm)
36,00 zł 30,00 zł
szt.
Obroża Booo! (36-47cm)
Obroża Booo! (36-47cm)
38,00 zł 33,00 zł
szt.
Obroża Bananowy zwrót głowy (30-40cm)
Obroża Bananowy zwrót głowy (30-40cm)
36,00 zł 32,00 zł
szt.
Obroża Agility Master Duża (38-48cm)
Obroża Agility Master Duża (38-48cm)
38,00 zł 32,00 zł
szt.
Obroża Kolorowy wiatr (30-40cm+zacisk)
Obroża Kolorowy wiatr (30-40cm+zacisk)
36,00 zł 33,00 zł
szt.
Obroża Blue flamingo (30-40cm)
Obroża Blue flamingo (30-40cm)
36,00 zł 32,00 zł
szt.
Obroża flamingo bianco (30-40cm)
Obroża flamingo bianco (30-40cm)
36,00 zł 32,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin firmy White Fox


Obowiązuje od dnia 21 września 2015 r.

§ 1 Definicje

1. Firma White Fox - działająca pod adresem http://www.whitefoxpets.pl, http://facebook.com/whitefoxpets prowadzona przez Ewę Szyper, z siedzibą w Zamościu, ul. Polna

7/40, NIP 922-130-47-08, REGON 361926373.

2. Regulamin firmy White Fox – niniejszy Regulamin.

3. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z usług firmy White Fox.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług

firmy White Fox.

5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług firmy White Fox.

6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej również jako k.c.

7. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce w które Sprzedawca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi.

8. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

9. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi

odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz

osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający

zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana

przed zawarciem umowy.

10. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub

rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym

praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn. zm.).§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług firmy White Fox, składania zamówień na produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez

Klienta opłaty za zakupione produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Firma White Fox prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, za pośrednictwem Internetu.

3. Informacje na temat dostępnych towarów zamieszczone są na stronie internetowej www.whitefox.org.pl. Informacje te są jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd,

wyrażone w jeżyku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów.

4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z

umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.


§ 3 Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane przez firmę White Fox przyjmowane są:

a) poprzez  e-mail: white.fox.pets@gmail.com

b) poprzez fanpage na stronie: www.facebook.com/WhiteFoxPets


2. Zamówienia w sposób opisany w § 3 pkt 1 a) i b) można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

3. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał

zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

4. Firma zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym pełną kwotę zamówienia,

szczegóły wybranej formy płatności oraz dostawy.

6. Realizacja zamówienia następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym firmy;

b) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,

7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez adres e-mail:

white.fox.pets@gmail.com

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w

sprawie realizacji zamówienia.

10. W przypadku gdy towar jest niedostępny, firma ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar,

firma zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez firmę.

11. Jeżeli Kupującym jest Konsument, to firma obowiązana jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi

inaczej. W razie opóźnienia firmy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.§ 4 Ceny towarów

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie firmy przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przez firmę w chwili potwierdzenia zamówienia.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej,

przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do

wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Promocje nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.


§ 5 Dostawa

1. Koszty dostawy są ustalane z firmą w trakcie procesu składania zamówienia towarów i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.

2. Przesyłki wysyłane są na następujące sposoby:

a) Pocztą Polską.

3. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w placówce Poczty Polskiej.

4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas produkcji zamówionych towarów (do 14 dni roboczych).

5. Dostawa zamówionych towarów następuje zwykle po 2-5 dniach roboczych w godzinach od 08:00 do 18:00.

6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.

7. Dowód zakupu zostaje dołączony do przesyłki.

8. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie

przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej z firmą w celu wyjaśnienia sprawy.§ 6 Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski - 30 1050 1953 1000 0092 1247 7922 należący do firmy, lub

b) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki lub kartą kredytową o ile dopuszcza to podmiot dokonujący dostawy.

2. Jeśli Klientem jest przedsiębiorca, płatności można dokonać jedynie przelewem rachunek bankowy. Podobnie – bez względu na osobę Klienta - w przypadku jeśli jednorazowa

wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 EUR (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) przeliczonych na złote według

średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji płatność jest możliwa

wyłącznie na rachunek bankowy firmy.

3. Firma zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod

wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z

góry przelewem lub kartą kredytową.§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy (rezygnacji z zakupu) nie przysługuje klientom, zgodnie z Art.38 punktem 3 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w której

przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Oznacza to, że akcesoria wykonane na zamówienie z dowolnie wybranym wzorem, wg specyfikacji klienta nie podlegają zwrotom. Firma nie odpowiada za nieodpowiednie zmierzenie

zwierzęcia, błąd w zamówieniu czy też rozmyślenie się.

2. Podstawą reklamacji produktu jest tylko i wyłącznie nie wykonanie go zgodnie z zamówieniem Klienta, tj. wynikające ewidentnie z błędu osoby realizującej zamówienie.

3. Przed wysłaniem reklamowanego produktu na adres firmy, Klient powinien zgłosić reklamację poprzez:

a) e-mail firmy: white.fox.pets@gmail.com,

b) fanpage firmy pod adresem www.facebook.com/WhiteFoxPets,

c) telefonicznie pod numerem 535 353 949.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu  z zamówieniem Klient powinien odesłać produkt na adres firmy tylko i wyłącznie do 14 dni od chwili otrzymania towaru w
stanie nie używanym , nie noszącym śladów użytkowania, nieodpowiedniego zapachu, sierści, itd.

5. Reklamowany produkt powinien posiadać metki oraz dowód zakupu.

6. Produkt należy wysłać odpowiedniego go pakując, nie narażając na uszkodzenia.

7. W przypadku uznania reklamacji firma wyśle naprawiony, bądź nowy produkt na własny koszt oraz zwróci koszt wysyłki reklamowanego produktu do Klienta i od Klienta zgodnie z

obowiązującą ustawą. W przypadku całkowitej rezygnacji z zamówienia wyłącznie w przypadku pkt. 2 firma dokona zwrotu kosztów produktu na konto.  Zwrot nastąpi na nr konta

podany przez Klienta.

8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktów.§ 8 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta

zamówień.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez przez firmę White Fox, właścicielem której jest Ewa Szyper, z siedzibą w Zamościu, ul. Polna 7/40, NIP 922-130-47-08, REGON 361926373.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu składania zamówień przez Klienta, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, dokonywania

reklamacji i zwrotów, w celach technicznych, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych.
zie Sklepu.

5. Firma przetwarza następujące dane osobowe Kupującego:

a) nazwisko i imiona,

b) numer telefonu,

c) adres do korespondencji,

d) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,

e) adresy poczty elektronicznej Klienta,

f) w przypadku firm dodatkowo również: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP.

7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób

trzecich.

8. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie.

9. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez zgody Klienta.§ 9 Polityka prywatności

1. W trakcie korzystania ze strony internetowej firmy automatycznie zbierane są dane Klientów takie jak numer IP oraz cookies, które dotyczą technicznego funkcjonowania

witryny i obsługi połączenia oraz służą prowadzonej statystyce. Ww. dane każdorazowo zabezpiecza protokół Rapid SSL służący do kodowania i szyfrowania danych podczas ich

przekazywania tj. w trakcie ich wysyłania z komputerów Klientów na serwer. Dane są niewidoczne dla osób trzecich oraz nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Strona internetowa firmy może zawierać odnośniki do witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony

prywatności na stronach internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, do których prowadzą odnośniki ze strony internetowej firmy bądź też te które są zintegrowane ze stroną

internetową firmy, jak również za praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez zewnętrzne firmy zajmujące się reklamą w Internecie. Umieszczenie odnośnika na

stronie firmy nie oznacza, że firma w jakikolwiek sposób wspiera stronę do której firma umieściła odnośnik.§ 10 Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.

2. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o

komputerze oraz użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).

3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych,

np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.

4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.§ 11 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Każdy użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą

definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada

zainstalowane najnowsze aktualizacje.

2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez

podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.

3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje

przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.

4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.

6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych

standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.§ 12 Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach firmy nie stanowią oferty w rozumieniu k.c. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w

opisie produktu.

2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze strony firmy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności

intelektualnej osób trzecich.

3. Na stronie internetowej firmy mogą zostać zamieszczone treści reklamowe.

4. Wszystkie treści zamieszone na stronie firny są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.

5. Klient potwierdzając złożenie zamówienia składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim

zawarte. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.whitefox.org.pl i może być przez niego pobrany oraz przechowywany na komputerze wyposażonym w

standardowe czytniki tekstu takie, jak MS Word, Open Office, Adobe Acrobat Reader.

6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem White Fox Ewa

Szyper, z siedzibą w Zamościu, ul. Polna 7/40, NIP 922-130-47-08, REGON 361926373 deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce

zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

7. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między firmą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące i właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2015 r. jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

11. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.whitefox.org.pl, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian

są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl